Grön planering till klimatanpassning
Projekt

Projekt

NY VA-VERKSAMHETSOMRÅDE I NORDKROKEN

I Nordkroken Vänersborg ska utökas verksamhetsområde för vattentjänster, där ingår i arbete: detaljprojektering av dagvattensystem som inkluderar utvärdering av befintliga system, design av nya dagvattensystem, beräkning av kapacitet och flöden, samt utarbetande av tekniska ritningar och specifikationer. Implementering av nya ledningsrätter där vi hjälper att navigera genom den komplexa processen att skaffa de nödvändiga ledningsrätterna. Tajt samarbete och kommunikation med fastighetsägare, myndigheter för att säkerställa att alla rättsliga krav uppfylls. Dessutom ska en dräneringssystem utav diken med dräneringsrör med ledningslängd 4,5 km ska byggas.

Projektroll: Uppdragsledare, teknikansvarig VA- och Markprojektör

Byggkostnad uppskattas med 5 mil SEK

 

TEKNISK UTREDNING RIKSVÄG 42 VÅRGÅRDA

När det gäller Väg 42 i Vårgårda har det rapporterats om problem med vattenansamlingar på vägen vid kraftiga regn eller snösmältning. Detta kan öka risken för halka och vattenplaning, vilket i sin tur kan leda till trafikolyckor. Ett annat problem med bristande avvattning är att det kan orsaka erosion och nedsättning av vägbanan. Om vattnet inte leds bort från vägen, kan det tränga in under asfalten och orsaka skador på vägkonstruktionen, vilket kan leda till behov av reparationer och underhåll i framtiden. Utredningen skulle beskriva en teknisk status om dagvattenanläggningar med vägdike. Därför används unika granskningsmetoder som letar fram svagheter av anläggning. Vägdiken behöver uppfyller flera krav som framgår i utredningen.

Projektroll: Teknikansvarig VA- och Markprojektör

Reparationskostnad uppskattas med 3 mil SEK

SKATTEGÅRDSVÄGEN MED NY CIRKULATIONSPLATS

Utöver att förbättra trafikflödet har den nya cirkulationsplatsen också ökat trafiksäkerheten på platsen. Genom att ersätta den tidigare korsningen med en cirkulationsplats minskar risken för olyckor genom att trafiken inte längre möts i en korsning. Dessutom har platsen förbättrats med nya belysningsanordningar och gång- och cykelvägar för att göra det säkrare och enklare för fotgängare och cyklister att ta sig över korsningen. För att undvika översvämningar och minska risken för skador på fastigheter och infrastruktur används en dagvattenlösning med uppdämning av dike. Det innebär att man bygger en damm eller uppdämning i diket för att temporärt förvara överskottsvatten från regn eller smältvatten. Överskottsvatten räknades med 1100 kubikmeter dagvatten. På så sätt minskas belastningen på avloppssystemet och risken för översvämningar.

Projektroll: Teknikansvarig VA- och Markprojektör

Total byggkostnad uppskattas med 12.5 mil SEK

BRANDÖVNINGSPLATS HALMSTAD

Anläggningen ligger vid Halmstad flygplats och är pga. överskriden livslängd redo att upprusta och förnya. En komplex befintlig va-anläggning behöver saneras med hänsyn till förorenade släckvatten från brandövning. Därför används ett befintligt reningsverk för spillvatten och en oljeavskiljare för dagvatten. Nya överbyggnad används utav tätt densiphalt som förhindra att förorenade vatten belastar befintlig miljö. Teknisk lösningen blev en kombinerad va-system för både dag- och spillvattenhantering med el-styrda avstängningsventiler. En befintlig cistern skulle nyttjas för att avlasta reningsverket. Utmaningen bestod av flera teknikdelar, bl.a. framtagning av nya va-brunnar med tillverkningsritningar, optimering av avrinningsytor med mindre schaktingrepp i förorenade mark. Kapacitets- och flödesberäkning i brunn- och ledningssystem med rätt val av utrustning från brunnar, kopplingar, brandposter och pumpstationer samt försörjningskulvert till brandplattorna.

Projektroll: Uppdragsledare och VA- och Markprojektör

Total byggkostnad uppskattas med 22.5 mil SEK

SYSTEMHANDLING BUSSDEPOT RADIOMASTEN

Anläggning ligger i Järnbrott, Västra Frölunda som planeras att kunna ta emot 135 bussar och vara 50 000 kvadratmeter stor. Med ny planering skulle inte påverkas eller försämras förhållandet av skyfallsfördröjning från kringliggande stadsområdet i Göteborg. Efter va-utredning fastställdes höga krav på hur mycket dagvatten ska hanteras. I systemhandlingsskede utfördes därför ledningsprojektering, dimensionering av brunnar, omfattande dagvatteninventering, inkluderande omhändertagande av förorenade vatten i samt projektering av dammanläggning med dimension 3000 kubikmeter och flera fördröjningsmagasin för att kunna ta emot 750 kubikmeter dagvattenvolym.

Projektroll: bitr. Uppdragsledare och VA- och Markprojektör

Total byggkostnad uppskattas med 90 mil SEK

DETALJPLAN NORDÖSTRA SKARABERG

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya byggrätter för 6-8 nya villatomter. Planområdet ligger cirka 1,8 km nordost om Skara centrum och omfattar cirka 2 hektar yta. Uppdrag bestått av att utreda dagvattenhanteringen. Det genomfördes platsinventering samt terränginmätning, en förstudie med en förprojektering. Utmaningen bestod av att hitta en bra kombination av placering bostäder med öppna dagvattenlösningar som tar hand om dagvatten lokalt. Miljövänliga byggnadsmaterial och metoder prioriteras i projekt.

Projektroll: Uppdragsledare, Mätningsingenjör och VA- & Markprojektör

Total byggkostnad uppskattas med 15 mil SEK

DETALJPLAN SIMMESGÅRDEN VARNHEM

Simmesgården i Varnhem har i den fördjupade översiktsplanen utpekats som lämpligt att ta i anspråk för bostadsbebyggelse. Inom tätbebyggda områden ska fördröjningsytor och infiltrationsytor för hållbar dagvattenhantering anläggas. Exempelvis stuprörsutkastare bör utformas så att de mynnar ut i växtbädd eller annan mark som inte är hårdgjord.

Projektroll: Uppdragsledare

Total byggkostnad uppskattas med 60 mil SEK

DETALJPLAN TULLPORTAGÄRDET SKARA

Planområdet omfattas av planprogram för stadsdelen Tullportagärdet. Programmet anger att södra delen av området kan utvecklas med flerfamiljshus (lägenheter) med möjlighet till mindre butiker och kiosker. Byggnationen längs Skaraborgsgatan faller naturligt in i stadens bebyggelsestruktur.

Projektroll: Uppdragsledare

Total byggkostnad uppskattas med 60 mil SEK

DETALJPLAN JÖRLANDA STENUNGSUND

Detaljplanen ska pröva möjligheten att uppföra bostäder i form av LSS-boende med cirka 7 lägenheter. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling och förtätning i centrala Jörlanda och bidra till en ökad service i samhället.

Projektroll: Uppdragsledare

Total byggkostnad uppskattas med 10 mil SEK

LEKAREKULLE DRIFTPLATS

Anläggningen ligger på Västkustbanan söder om Kungsbacka. Den består av två huvudspår och ett uppställningsspår samt ett stickspår som är i ett 1,2 km2 avrinningsområde. Anledning för utredningen är en brist på dräneringssystem som ge stabilitetsproblem för spårets överbyggnad. En dagvattenutredning skulle framföra förutsättning och handledning av åtgärder respektive komplett-erande undersökningar. I uppdraget ingick drönareskanning på hela 2,6 km sträckan samt okulär besiktning av dagvattensystem, -brunnar. Resultat i utredning blev bl.a. rekommendationer om hur dagvattenproblematik kan lösa problem.

Projektroll: Uppdragsledare

Total byggkostnad uppskattas med 5 mil SEK